Pabianiczanie na Zamku Królewskim

Do wzięcia czynnego udziału, jak i w charakterze gości, zaproszenie otrzy­mali pabianiczanie. Do stolicy udali się ks. bp Jan Cieślar, zwierzchnik diecezji warszawskiej w RP, starosta pabianic­ki Krzysztof Habura, przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak, prezy­dent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej An­drzej Żeligowski i Adam Marczak z PCM. Do tworzenia muzycznej oprawy uroczystości zaproszeni zostali Mag­dalena Hudzieczek-Cieślar (sopran), Agata Piotrowska-Bartoszek (obój) i Tomasz Bartoszek (fortepian).

Wśród przybyłych gości obecni byli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, pry­mas Polski abp Wojciech Polak, pry-

mas Kościoła Szwecji abp Antj e Jacke­lćn, europoseł Jerzy Buzek, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, ambasadorowie oraz wielu in­nych polskich i zagranicznych gości.

– Cieszę się, że uwzględniając mój głos, Władze Centralne Kościoła E-A w RP zaprosiły reprezentantów nasze­go miasta i powiatu na uroczystość o charakterze ogólnopolskim i ekumenicz­nym, której patronował Prezydent RP Andrzej Duda, z udziałem wielu gości zagranicznych, ambasadorów, bisku­pów ewangelickich, katolickich i prawo­sławnych, a także z byłym prezydentem SFL, biskupem Munibem Younanem z Jordanii – mówi biskup Jan Cieślar.

W pięknych wnętrzach Zamku Kró­lewskiego wystąpieniom zaproszonych gości towarzyszyła muzyka. W wyko­naniu sopranistki, oboistki i pianisty zabrzmiały piękne utwory muzyki pro­testanckiej w nowych aranżacjach To­masza Bartoszka.

– To były ogromne emocje, ponieważ uczestniczyliśmy w obchodach 500-le­cia Reformacji. Dla nas to zaszczyt, że podczas takiego wydarzenia na Zamku Królewskim mogliśmy zaprezentować utwory w nowych aranżacjach na so­pran, obój i fortepian. Poprzez muzykę wyraziliśmy radość i szacunek dla tak wyjątkowej chwili – powiedziała Agata Piotrowska-Bartoszek.

– Wspólna muzyczna wędrówka roz­poczęła się od baroku, przez roman­tyzm do czasów współczesnych. Wy­konaliśmy pieśni i arie w ciekawym opracowaniu pianisty Tomka, które spodobały się zarówno polskim, jak i zagranicznym gościom – dodała Mag­dalena Hudzieczek-Cieślar.

Oprócz spotkania na Zamku cały

weekend wypełniony był różnymi cie­kawymi wydarzeniami i zakończył się niedzielnym uroczystym nabożeństwem transmitowanym przez Polskie Radio.

– To był wielki zaszczyt, przyjemność i niezapomniane przeżycie uczestniczyć w Centralnych Obchodach 500-lecia Reformacji. Sesja jubileuszowa odbyła się na Zamku Królewskim w Warsza­wie, czyli w miejscu będącym symbo­lem polskiej państwowości. Obecność Prezydenta RP Andrzeja Dudy, repre­zentantów Kościołów luterańskich z całego świata i przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich, a także prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka podkreślała rangę uroczystości i jej ekumeniczny przekaz. Niezwykłych wrażeń dostarczyły chwile z muzyką na Zamku z udziałem naszej pabianickiej sopranistki i łódzkich muzyków, jak również koncert symfoniczny, który od­był się w Filharmonii Narodowej z oka­zji Jubileuszu Reformacji – podsumo­wał prezydent Grzegorz Mackiewicz.

gos.

Źródło: „Nowe Życie Pabianic”,2017