Zasłużona dla powiatu

Na zamku podczas uroczystej sesji 9 listopada Rada Powiatu Pabianickiego nadała Magdalenie Hudzieczek-Cieślar tytuł„Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”.

W tym uroczystym dniu oprócz kwiatów starosta Krzysztof Habura i przewodniczący RP Florian Wlaźlak wręczyli Magdalenie Cieślar medal oraz akt nadania tytułu. Starosta po­dziękował jej za trud oraz wysiłek, jaki wkłada nie tylko w promocję naszego powiatu, ale i w szerzenie oraz propa­gowanie kultury w mieście.

– Dzięki pani muzyce codzienność na­biera kolorów – powiedział Krzysztof Habura

Podczas uroczystości nie zabrakło również akcentu muzycznego. Zapew­nił go radny powiatowy Marek Gry­glewski, który podczas swego prze­mówienia podziękował za całokształt pracy artystycznej, śpiewając fragment piosenki zespołu VOX „O Magdaleno, Magdaleno, choć dla wszystkich jesteś, nie ma Ciebie nikt – ale my mamy!”.

– To naprawdę wielki zaszczyt dla mnie, ale i też ogromna radość, że taką działalność doceniają nie tylko nasi mieszkańcy, ale i także nasi wło­darze. To naprawdę miłe – powiedziała zasłużona.

W tym roku mija 25 lat artystyczno­-edukacyjnej działalności Magdaleny Hudzieczek-Cieślar, a odznaczenie ty­tułem i medalem Zasłużony dla Powia­tu Pabianickiego nie jest pierwszym na jej koncie. Dotąd otrzymała m.in.: Na­grodę Marszałka Województwa Łódz­kiego za osiągnięcia w dziedzinie twór­czości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kul­tury w kategorii „Całokształt działal­ności” (2015); „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010); ty­tuł „Nieprzeciętny Pabianiczanin 2002 Roku” w kategorii „Twórca Kultury” (2003); Dyplom Uznania za zaangażowanie i pracę na rzecz osób niepeł­nosprawnych Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Maria – Marta” (Ustroń, 2003); od Rady Miasta Ustroń „Honorowy Dyplom Uznania za Zasłu­gi dla Miasta Ustronia” (1998).

Magdalena Hudzieczek-Cieślar jest śpiewaczką (sopran) koncertującą w kraju i za granicą. Jest również wykła­dowcą akademickim i nauczycielem emisji głosu, jurorką w konkursach wokalno-recytatorskich, dyrygentką chóralną. Dała się poznać jako anima­torka kultury i organizatorka wielu mu­zycznych wydarzeń w naszym mieście, m.in.: cyklu koncertowego „Błękitna Kolęda”, Międzynarodowego Festiwa­lu „Muzyka Świata”, cyklu miejskich koncertów „Muzyczna Niedziela”. Jest także założycielką i dyrygentką Chó­ru Kameralnego Incanto, działającego w Pabianicach jako Stowarzyszenie Śpiewacze Incanto, a także wcześniej chóru parafialnego Cantoria. Prowadzi też Centrum Artystyczno-Edukacyjne VOXARTIS.

  • Gdzie mieszkam i pracuję, tam też angażuję się w życie kulturalno-spo­łeczne. Mam szczęście do spotykania na swojej drodze życzliwych i pełnych pasji ludzi, a od tych, którzy próbują podciąć mi skrzydła, najzwyczajniej staram się odciąć. Muzyka to nie tyl­ko mój zawód, ale to przede wszystkim moja miłość i pasja. Nie umiem bez niej i działania na różnych jej obsza­rach żyć – powiedziała nagrodzona. –Zaangażowanie i działalność na rzecz innych, jak i muzycznego bakcyla po­łknęłam po dziadkach, rodzicach i po matce chrzestnej, nauczycielce i har­ Taka już moja natura – przyznała z uśmiechem.

Jak twierdzi, ma dużo chęci i ener­gii do dalszego działania, a życzy so­bie tylko dobrego zdrowia i tej dalszej ludzkiej życzliwości, której zaznała od 1996 roku, kiedy to z górskiego mia­steczka Ustronia przybyła do Pabianic.

  • Początki nie były łatwe, bo dla wielu nie byłam pabianiczanką z urodzenia, nie byłam stąd. Ale przez tych dwadzie­ścia kilka lat swoją postawą i zaan­gażowaniem starałam się udowodnić naszemu miastu i jego mieszkańcom, że bycie pabianiczaninem to nie tylko przynależność, ale przede wszystkim chęć do działania na rzecz naszej małej ojczyzny i promowania jej pozytywnego wizerunku, a takie ogromne wyróżnie­nie jest dla mnie piękną odpowiedzią, że jest to możliwe i się udaje – dodała.

foto: red

Źródło: „Nowe Życie Pabianic”, 14.11.2017